Browsed by
Kategori: Diverse

Barne- og ungdomsgruppa setter opp «Rockeulven»

Barne- og ungdomsgruppa setter opp «Rockeulven»

Barne- og ungdomsgruppa startet opp igjen etter sommeren den 5. september. De hadde heldagsøving for å komme raske i gang med sitt store prosjekt – «Rockeulven og de sju geitekillingene». Det er Heljar Berge, kjent blant annet som Harry Hoggerud i «Gråtass», som er instruktør for stykket, med hjelp av Nes Friteaters egen Linda Bakke.

Heljar har satt opp stykket med flere grupper tidligere og har stor tro på prosjektet. Gruppa teller 27 personer, så det har vært spennende å få satt det hele sammen, men det har virket som om alle har hatt fine øvingskvelder hele høsten.

Premieren var den 5. februar med tre påfølgende forestillinger.

Det ble en fantastisk opplevelse for de unge skuespillerne våre. Mye publikum i salen og god stemning. Takk til alle som kom og så på.

Ulv

 

Stykket har blant annet blitt sendt på NRK i jula i mange or, så noen kan nok dra kjensel på både historien og melodiene.

Våre vedtekter

Våre vedtekter

Nes Friteaters vedtekter ble sist oppdatert i april 2014.

§ 1 – Navn og formål

Nes Friteater er ei fri og uavhengig teatergruppe som baserer all sin aktivitet på frivillig innsats.

Målet for driften er å gi medlemmene en allsidig teatererfaring og utvikling innenfor sine interesseområder.

 

§ 2 – Medlemskap

a) Medlemskapet er åpent for alle.

b) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for en teatersesong.

Kontingenten skal være betalt innen 1. november.

c) Medlemmer har rett til å delta i alle teatrets aktiviteter mot at de følger de betingelser som er lagt.

d) Teateret kan utnevne æresmedlemmer. Styret fremmer forslag for årsmøtet som fatter endelig avgjørelse.

e) Medlemmer som motarbeider teateret kan miste medlemskapet etter vedtak i styret. Avgjørelsen kan ankes til årsmøtet.

 

§ 3 – Årsmøtet

a) Årsmøtet er teatrets høyeste myndighet, og holdes en gang i året før 31. mars.

b) Alle som har gyldig medlemskap og har fylt 12 år, har stemmerett.

c) Innkalling skal skje skriftlig (e-post eller brev) til alle medlemmer og ved bruk av gratisannonser minst 2 uker før årsmøtet.

d) Årsmøtet velger sin egen møteleder og møtesekretær.

e) Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding

2. Revidert regnskap

3. Innkomne forslag

4. Arbeidsplan for de neste tre (3) årene

5. Budsjett

6. Valg av styre, revisorer, valgkomité og utsendinger til andre fora

f) Årsmøtet skal ikke behandle saker som ikke er oversendt innen den frist styret har fastsatt.

g) Styret eller 1/3 av medlemmene kan forlange ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med én

ukesvarsel. Møtet skal bare behandle den/de saker som er bakgrunn for kravet.

 

§ 4 – Styret

a) Styret består av leder, nestleder/sekretær, 1. styremedlem, 2. styremedlem, samt 1. varamedlem og 2. varamedlem.

b) Varamedlemmer møter fast på styremøter med tale og forslagsrett. De tiltrer styret med stemmerett i valgt orden ved faste styremedlemmers fravær.

c) Styret kan innkalle andre personer til sine møter ved behov. Disse møter med talerett.

d) Styret holder møter så ofte de finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer krever det.

e) Styrets møter skal protokollføres.

f) Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

g) Styret er ansvarlig for teatrets daglige drift, økonomi og langtidsplanlegging og kan ikke gå utover de rammer som er godkjent av årsmøtet.

h) Hvis leder trer ut av funksjon overtar nestleder/sekretær som fungerende leder. Hvis

også nestleder/sekretær trer ut av funksjon, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre.

i) Styret velger selv hvem av styrets medlemmer som skal ha signaturrett på vegne av laget.

 

§ 5 – Arbeidsutvalget

a) Arbeidsutvalget består av leder og nestleder/sekretær. Kasserer er varamedlem og innkalles ved fravær.

b) Arbeidsutvalget skal forberede saker for styret og jobber ellers innenfor de fullmakter styret gir.

c) Arbeidsutvalget kan fatte hastevedtak på egenhånd. Slike vedtak må forelegges styret for endelig godkjenning.

d) Arbeidsutvalgets møter skal protokollføres og forelegges styret til orientering.

 

§ 6 – Allmøter

a) Aktive medlemmer organiseres i egne grupper med allmøter som høyeste organ.

b) Allmøtet velger én representant som møter i styret etter innkalling, bestemmer gruppas

repertoar/aktivitet etter forslag fra styret og fordeler arbeidsoppgaver.

c) Allmøtet er underlagt styret i alle økonomiske spørsmål.

 

§ 7 – Valg

a) Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Skriftlig avstemming holdes hvis minst én krever det.

b) Styrets leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år, første gang ved loddtrekning.

c) Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år av gangen; et nytt medlem pr. styreperiode.

Det medlemmet som sitter på sitt 3. år er leder for valgkomiteen.

d) Revisor velges for 3 år av gangen. Det velges 2 revisorer. Ved første gang velges ny revisor etter 2 år (etter loddtrekning).

 

§ 8 – Lovendring

Lovendring kan vedtas med 2/3 flertall under årsmøtet eller ved alminnelig flertall under to årsmøter/ekstraordinære årsmøtet.

 

§ 9 – Oppløsning

Nes Friteater kan ikke oppløses hvis fem personer eller flere ønsker å fortsette driften.

Ved oppløsning tilfaller alle teatrets eiendeler et fond som skal administreres av kultur- og fritidsstyret i Ringsaker kommune. Fondet skal tilfalle nye frie og uavhengige teatergrupper på Nes som tar navnet Nes Friteater.

 

Dette er vedtektene slik de lyder etter endringene vedtatt på årsmøtet i Nes Friteater 28.04.2014

Nes Friteater kjæm «Hemmat tæll jul»

Nes Friteater kjæm «Hemmat tæll jul»

Flyer2013En god ting kan ikke gjentas for ofte. Vi satser friskt med samme oppskrift som før og inviterer til juleforestilling i Nes kirke lørdag 21.12.13 klokka 19.00. Billettene koster 50 kroner og selges kontant i døra. Vær oppmerksom på datoen, vi er en dag tidligere ute i år enn tidligere, siden jula synges inn på søndag.

Ta deg fri fra julestria en times tid lørdag kveld og feire førjulstida med oss.

RIP – Rosinen i pølsa

RIP – Rosinen i pølsa

Damenes kavalkade – 15 år med sang og sprell

rip-rosinen-i-polsa

13.november i år er det nøyaktig 15 år siden damene på Nes debuterte med vår første «cabary». Dette feirer vi med en jubileums-kavalkade kalt ”RIP-Rosinen I Pølsa”. Her har vi hentet fram høydepunkter fra våre tidligere forestillinger, ispedd noe nytt. Som tittelen antyder, er dette en avskjedsforestilling fra oss damene (noen av oss) , også kjent som «heksene» og nå sist «hønene».

De som er med denne gangen: Eli Stai, Mari Louise Sendstad, Aud Kolltveit, Anne-Brit Aas, Elisabeth Stai, Merete Mellbye og Anne Dobloug.

Rosinen I Pølsa er vår femte oppsetning på 15 år.

Read More Read More

«Reiser ut når tiden kommer» 2013

«Reiser ut når tiden kommer» 2013

Reiser ut når tiden kommer har følgende spilleplan:

Tirsdag 2. juli kl 1900 – premiere.
Onsdag 3. juli kl 1900
Torsdag 4. juli kl 1900
Lørdag 6. juli kl 1400
Lørdag 6. juli kl 1800
Søndag 7. juli kl 1400
Søndag 7. juli kl 1800