Våre vedtekter

Våre vedtekter

Nes Friteaters vedtekter ble sist oppdatert i april 2014.

§ 1 – Navn og formål

Nes Friteater er ei fri og uavhengig teatergruppe som baserer all sin aktivitet på frivillig innsats.

Målet for driften er å gi medlemmene en allsidig teatererfaring og utvikling innenfor sine interesseområder.

 

§ 2 – Medlemskap

a) Medlemskapet er åpent for alle.

b) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for en teatersesong.

Kontingenten skal være betalt innen 1. november.

c) Medlemmer har rett til å delta i alle teatrets aktiviteter mot at de følger de betingelser som er lagt.

d) Teateret kan utnevne æresmedlemmer. Styret fremmer forslag for årsmøtet som fatter endelig avgjørelse.

e) Medlemmer som motarbeider teateret kan miste medlemskapet etter vedtak i styret. Avgjørelsen kan ankes til årsmøtet.

 

§ 3 – Årsmøtet

a) Årsmøtet er teatrets høyeste myndighet, og holdes en gang i året før 31. mars.

b) Alle som har gyldig medlemskap og har fylt 12 år, har stemmerett.

c) Innkalling skal skje skriftlig (e-post eller brev) til alle medlemmer og ved bruk av gratisannonser minst 2 uker før årsmøtet.

d) Årsmøtet velger sin egen møteleder og møtesekretær.

e) Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding

2. Revidert regnskap

3. Innkomne forslag

4. Arbeidsplan for de neste tre (3) årene

5. Budsjett

6. Valg av styre, revisorer, valgkomité og utsendinger til andre fora

f) Årsmøtet skal ikke behandle saker som ikke er oversendt innen den frist styret har fastsatt.

g) Styret eller 1/3 av medlemmene kan forlange ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med én

ukesvarsel. Møtet skal bare behandle den/de saker som er bakgrunn for kravet.

 

§ 4 – Styret

a) Styret består av leder, nestleder/sekretær, 1. styremedlem, 2. styremedlem, samt 1. varamedlem og 2. varamedlem.

b) Varamedlemmer møter fast på styremøter med tale og forslagsrett. De tiltrer styret med stemmerett i valgt orden ved faste styremedlemmers fravær.

c) Styret kan innkalle andre personer til sine møter ved behov. Disse møter med talerett.

d) Styret holder møter så ofte de finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer krever det.

e) Styrets møter skal protokollføres.

f) Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

g) Styret er ansvarlig for teatrets daglige drift, økonomi og langtidsplanlegging og kan ikke gå utover de rammer som er godkjent av årsmøtet.

h) Hvis leder trer ut av funksjon overtar nestleder/sekretær som fungerende leder. Hvis

også nestleder/sekretær trer ut av funksjon, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre.

i) Styret velger selv hvem av styrets medlemmer som skal ha signaturrett på vegne av laget.

 

§ 5 – Arbeidsutvalget

a) Arbeidsutvalget består av leder og nestleder/sekretær. Kasserer er varamedlem og innkalles ved fravær.

b) Arbeidsutvalget skal forberede saker for styret og jobber ellers innenfor de fullmakter styret gir.

c) Arbeidsutvalget kan fatte hastevedtak på egenhånd. Slike vedtak må forelegges styret for endelig godkjenning.

d) Arbeidsutvalgets møter skal protokollføres og forelegges styret til orientering.

 

§ 6 – Allmøter

a) Aktive medlemmer organiseres i egne grupper med allmøter som høyeste organ.

b) Allmøtet velger én representant som møter i styret etter innkalling, bestemmer gruppas

repertoar/aktivitet etter forslag fra styret og fordeler arbeidsoppgaver.

c) Allmøtet er underlagt styret i alle økonomiske spørsmål.

 

§ 7 – Valg

a) Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Skriftlig avstemming holdes hvis minst én krever det.

b) Styrets leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år, første gang ved loddtrekning.

c) Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år av gangen; et nytt medlem pr. styreperiode.

Det medlemmet som sitter på sitt 3. år er leder for valgkomiteen.

d) Revisor velges for 3 år av gangen. Det velges 2 revisorer. Ved første gang velges ny revisor etter 2 år (etter loddtrekning).

 

§ 8 – Lovendring

Lovendring kan vedtas med 2/3 flertall under årsmøtet eller ved alminnelig flertall under to årsmøter/ekstraordinære årsmøtet.

 

§ 9 – Oppløsning

Nes Friteater kan ikke oppløses hvis fem personer eller flere ønsker å fortsette driften.

Ved oppløsning tilfaller alle teatrets eiendeler et fond som skal administreres av kultur- og fritidsstyret i Ringsaker kommune. Fondet skal tilfalle nye frie og uavhengige teatergrupper på Nes som tar navnet Nes Friteater.

 

Dette er vedtektene slik de lyder etter endringene vedtatt på årsmøtet i Nes Friteater 28.04.2014

Comments are closed.